דילוג לתוכן העמוד

חדשות

הממשלה אישרה הקמת יחידה חדשה להגברת השקיפות

היום החליטה הממשלה על הקמת יחידה לחופש המידע במשרד המשפטים. יחידה זו קמה לאחר מאבק ממושך שמובילה התנועה לחופש המידע, במטרה להגביר את השקיפות הציבורית בישראל. היחידה החדשה אמורה לקדם את הטמעתו של חוק חופש המידע (שנחקק במאי 1998). עם זאת, ליחידה החדשה לא הוגדרו סמכויות אכיפה, שיאפשרו להפעיל סנקציות נגד גופים ציבוריים שלא יקפידו על שקיפות. רועי פלד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע: "במשך 12 שנים נזנח ונרמס החוק לחופש המידע בידי משרדי הממשלה. צריך לברך את השר נאמן ומנכ"ל משרדו ד"ר גיא רוטקופף שעושים צעד משמעותי לקידום היישום שלו, וכן את השר מיקי איתן שהיה ממובילי המהלך בממשלה. עם זאת, היחידה רחוקה מהמודל המקובל במדינות מתקדמות, ולא תוביל למהפכה הדרושה. אין ליחידה סמכויות אכיפה מחייבות, וגופים ציבוריים שונים עלולים להמשיך להתחמק מחובתם על פי חוק לשחרר מידע על פי בקשות הציבור. חשיבות היחידה החדשה בעצם הקמתה ובכך שתבהיר משרדי הממשלה את חובותיהם כלפי הציבור, תיצור אחידות במדיניות חופש מידע, ותשים סוף לקרבות ההתשה המתנהלים לעיתים תכופות בין מבקשי מידע מהציבור לבין משרדי ממשלה".

בדצמבר 2007, בתקופת הכנסת הקודמת, קידמה התנועה לחופש המידע הצעת חוק בשיתוף ח"כ שלי יחימוביץ' והשר (אז ח"כ) גדעון סער. ההצעה כללה הקמת נציבות לחופש מידע, גוף חזק עם סמכויות נרחבות בהרבה מסמכויותיה של היחידה שהממשלה החליטה על הקמתה היום.

ההצעה התקבלה בקריאה טרומית אך חקיקתה לא הושלמה עד הבחירות. לאחר הקמת הממשלה הנוכחית פנתה התנועה לשרים נאמן ואיתן בדרישה לקדם את הנושא מתוך הממשלה. השרים נענו לפניה, ובהובלת מנכ"ל משרד המשפטים ד"ר גיא רוטקופף גובשה הצעת החלטה להקמת היחידה. הממשלה קיבלה את ההצעה היום.

אלו יהיו תפקידי היחידה לחופש המידע:

1. הקמת אתר אינטרנט מרכזי לחופש המידע וניהולו. האתר שיוקם יכלול, בין היתר:

(א) רשימת הרשויות הציבוריות עליהן חל החוק;

(ב) ריכוז פרטי התקשרות עם ממונים על חופש המידע ברשויות הציבוריות;

(ג) הפנייה לדוחות המתפרסמים באינטרנט בידי רשויות ציבוריות;

(ד) טפסים לבקשה לקבלת מידע;

(ה) הדוח השנתי שיפרסם, כמפורט בסעיף ג להחלטה זו.

2. הכנת רשימת הרשויות הציבוריות, אשר תכלול, בין היתר, מידע תמציתי על תפקידיה של כל רשות ציבורית וכן על דרכי ההתקשרות עם הממונה ועל דרכים נוספות לקבלת מידע שבידי הרשות, כנהוג באותה רשות;

3. קביעת קווים מנחים לפרסום מידע באופן יזום בידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך (בהחלטה זו – משרדי הממשלה), הן המידע המתחייב לפי החוק והן מידע נוסף. אלו יתייחסו הן לעניין היקף המידע שיפורסם, והן לעניין אופן פרסומו, תוך האחדה של צורת הפרסום;

4. קביעת תבניות אחידות למשרדי הממשלה לפרסום דוחות שנתיים, דוחות של ממוני חופש מידע, וטפסים לבקשה לקבלת מידע;

5. קביעת נוהל לתהליך הטיפול בבקשות לקבלת מידע לפי החוק במשרדי הממשלה, ובכלל זה – אופן ההנמקה של מענה לבקשות לקבלת מידע ואופן העברת בקשה ממשרד לטיפולו של משרד אחר;

6. מעקב אחר אופן יישומו של החוק ואיסוף נתונים סטטיסטיים הדרושים לשם כך;

7. בירור תלונות נגד משרדי הממשלה הנוגעות ליישום החוק בעניינים הבאים:

(א) אי-פרסום דוחות שנתיים ודוחות ממונים במועד;

(ב) אי-פרסום הנחיות מינהליות ומידע סביבתי ללא נימוק המבוסס על הוראות סעיף 9 לחוק;

(ג) אי מתן מענה במועד לבקשה למסירת מידע;

(ד) דחיית בקשה לקבלת מידע ללא נימוק;

(ה) דרך חישוב האגרות, למעט לעניין מתן פטור מאגרה.

8. מתן הנחיות למשרדי הממשלה, לאחר שנשמעה עמדתם, לתיקון ליקויים שעלו בפעילותם בנוגע ליישום הוראות החוק, בהתאם ללוח זמנים שתקבע היחידה לחופש המידע;

9. ריכוז מידע אודות עתירות חופש מידע;

10. ריכוז ידע מקצועי בתחום חופש המידע, סיוע לממונים על חופש המידע ולרשויות ציבוריות ביישום החוק ובמסירת מידע של הרשות הציבורית לפי כל דין, הדרכת הממונים, עריכת השתלמויות בעניין חופש מידע לממונים על חופש המידע וכן עריכת השתלמויות בעניין יישום מדיניות חופש מידע לעובדים במשרדי ממשלה, ועריכת פרסומים בענייני חופש המידע;

11. קיום פעילות ציבורית להגברת המודעות לזכויות הציבור לפי החוק.

ראש היחידה לחופש המידע ידווח לממשלה, באמצעות שר המשפטים, על יישום החוק במשרדי הממשלה, ובכלל זה ימסור לממשלה דוח שנתי על יישום החוק ועל פעילות היחידה לחופש המידע. כן יכלול הדוח את תוכנית העבודה של היחידה לחופש המידע לשנה העוקבת.

משרדי הממשלה יעבירו ליחידה לחופש המידע, לבקשתה, נתונים סטטיסטיים הנוגעים ליישום החוק על ידן. פרקליטות המדינה תעביר ליחידה לחופש המידע מידע אודות הליכים הנמצאים בטיפולה בתחום חופש המידע.

משרד המשפטים ינקוט הליכים, בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לעניין מינויו של ראש היחידה לחופש המידע.