דילוג לתוכן העמוד

דו"ח מבקר המדינה: בשנים האחרונות נרשמה נסיגה בשקיפות שבה נוהג אגף התקציבים כלפי הציבור

עיקרי הממצאים בדו"ח מבקר המדינה על עבודת אגף התקציבים ותהליך הכנת תקציב המדינה:

 1.     בדיקת תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2008-2010 העלתה שרובן לא הכיל תכניות ותפוקות ארוכות טווח בתחומי הפעולות של המשרדים שיש בהן כדי לשקף את הפעילות במשך כמה שנים. לא נמצא כי האגף לתכנון מדיניות והאגף לתיאום מעקב ובקרה שבמשרד ראש הממשלה או אגף התקציבים שבמשרד האוצר (להלן – אגף התקציבים) עושים בדיקה השוואתית רב-שנתית בנושא מידת עמידתם של משרדי הממשלה בתפוקות שתוכננו ונקבעו בתכניות העבודה.

 2.     נמצא כי אין די שיתוף פעולה בין משרד האוצר לשאר משרדי הממשלה כדי להבטיח שהמשימות שהוגדרו בתכניות העבודה השנתיות של המשרדים יתוקצבו באופן שיאפשר להשיג את היעדים והתפוקות שנקבעו למשימות אלה. הלכה למעשה, יש נתק בין תהליך הכנת תכנית העבודה של המשרדים ובין תהליך התקצוב של עבודתם. בספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנת 2011 לא מפורטים התקציבים הנדרשים או המאושרים לשם השגת מטרות המשרדים, והדבר פוגע באפשרות הפיקוח והבקרה על ביצוע התקציב ותוצאותיו.

3.     נמצא כי משרד ראש הממשלה ואגף התקציבים לא ביקשו ולא קיבלו ממשרדי הממשלה תכניות עבודה מעודכנות לשנים 2008-2010, אף שחלו שינויי תקציב העלולים לפגוע ביכולת המשרדים לבצע את משימותיהם ולעמוד ביעדים שהם קבעו.

 4.     מדריך התכנון הממשלתי שפרסם משרד ראש הממשלה (להלן – מדריך התכנון) אינו מנחה את המשרדים לקיים מערכת בקרה והסקת מסקנות על יסוד ביצועיהם בפרק זמן של יותר משנה אחת.

 5.     תכנית התקציב הרב-שנתית, שאגף התקציבים מגיש לממשלה ולכנסת בכל שנה במתכונת של "מעטפות"[42], אינה מפרטת את אופן חלוקת התקציב לכל אחד מהמטרות והיעדים של הממשלה ואת אופן חלוקת התקציב למשרדים על פי המטרות והיעדים הללו. המתכונת הקיימת של תכנית התקציב הרב-שנתית אינה תורמת תרומה ממשית לתכנון רב-שנתי של פעולות המשרדים ולתכנון לאומי לטווח ארוך, איננה משקפת יעדים לטווח הבינוני והארוך, וממילא איננה מאפשרת לבחון את מידת השגתם.

 6.     החלטות הממשלה בנושא הפחתות רוחביות מתקבלות בלי שנבחנת השפעתן המצטברת של ההפחתות מהשנים הקודמות. מקבלי ההחלטות אינם מקבלים מידע על מאפייני התקציב הפנים-משרדיים, ובכלל זה על מידת גמישותם של תקציבי התחומים והפעילויות בכל משרד. הדבר פוגע ביעילות ההחלטות בדבר ההפחתות הנדרשות במשרדים, מגדיל את הפגיעה בתקציביהם השוטפים, ואינו מאפשר להם לממש את תכניות העבודה באופן מיטבי.

 7.     ההפחתות הרוחביות המתבצעות בתקציב מעצימות במרוצת השנים את ההשפעות השליליות של היעדר תכנית תקציב רב-שנתית מפורטת על תכניות משרדי הממשלה – לא זו בלבד שתמונת ההוצאה העתידית אינה ברורה דייה, אלא שמושתות על התקציב הפחתות שאינן תואמות בהכרח את תכניות העבודה של המשרדים ואינן עולות בקנה אחד עם סדר העדיפויות של הממשלה. עקב כך הממשלה אינה יכולה לוודא שהיא פועלת באופן מיטבי להשגת מטרותיה ויעדיה.

 8.     ביקורת המעקב של משרד מבקר המדינה העלתה כי במועד סיום הביקורת הנוכחית, מאי 2011, היועצים המשפטיים לממשלה שכיהנו בתפקיד ממועד פרסומו של הדוח הקודם עדיין לא פרסמו כל הנחיה מחייבת בנוגע להליך קבלת ההחלטות במסגרת דיוני תקציב המדינה.

 9.     הממשלה לא הבהירה את אופן חלוקת הסמכויות בין המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה ובין משרד האוצר בכל הנוגע לתהליך הכנת תקציב המדינה.

 10.   בלשכת שר האוצר, בלשכת מנכ"ל המשרד ובאגף התקציבים לא נמצאו מסמכי מטה, ניירות עמדה, סיכומי דיון ופרוטוקולים של ישיבות העוסקות בהכנת התקציב השנתי ולא נמצאו סיכומי דיונים שעסקו בענייני תקציב וכלכלה מהותיים ושבהם התקבלו החלטות בנושא. מתברר כי תהליכים מרכזיים של השלטון – כגון תהליך הכנת תקציב המדינה בידי משרד האוצר – מתבצעים ללא רישום של פרוטוקולים וללא תיעוד של ישיבות העבודה ושל תהליך קבלת ההחלטות.

סיכום והמלצות

במועד סיום הביקורת, שש שנים לאחר שפורסמו ממצאי הדוח הקודם בעניין הכנת תקציב המדינה ועדכונו, לא זו בלבד שחלק מהליקויים שהועלו בו טרם תוקנו, אלא שהתגלו ליקויים נוספים. משרד מבקר המדינה העיר בדוח הקודם שהממשלה, לרבות משרד האוצר, אינה בוחנת את הזיקה שבין אופן הקצאת התקציב ובין התוצאות המושגות באמצעותו. ממצאי הביקורת הנוכחית מלמדים על התמשכות התופעה, ואף על הפחתה במידת השקיפות שבה נוהג אגף התקציבים כלפי הציבור. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את היעדרה של שקיפות מספקת בביצוע תהליכים מרכזיים של השלטון בדרגי העבודה הבכירים ביותר שבמשרד האוצר, ובכלל זה אי-רישום פרוטוקולים והיעדר תיעוד של ישיבות העבודה ותהליכי קבלת ההחלטות.

לדעת משרד מבקר המדינה ראוי כי אגף התקציבים ישלים את תיקונם של הליקויים שהועלו עוד בדו"ח הקודם ויתקן את הליקויים שהועלו בביקורת הנוכחית, כדי לשפר את תהליך התקצוב, לאפשר למשרדי הממשלה להשיג את היעדים שקבעה להם הממשלה, ולפקח באופן הדוק על השימוש בכספי הציבור לשם השגת יעדים אלה. מהעובדה שלא תוקנו ליקויים שהועלו בדוח הקודם – ובכלל זה לא שופרו סדרי הכנת תקציב המדינה ולא הוגבר התיאום בין אגף תקציבים למשרדי הממשלה כדי לפעול ליישום הוראות מדריך התכנון הממשלתי – אפשר ללמוד כי משרד האוצר לא עשה די כדי לחזק את הקשר בין מדיניות הממשלה ויעדיה ובין תקציב המדינה ואף לא עשה די להגברת השקיפות.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️