דילוג לתוכן העמוד

ועדת חוקה אישרה את הצעת החוק להחלת חוק חופש המידע על המוסדות להשכלה גבוהה

פרוטוקול הדיון בוועדת החוקה של הכנסת

דברי ההסבר להצעת החוק

המוסדות להשכלה גבוהה, המספקים שירות ציבורי חיוני, ממומנים מכספי משלם המסים בסכום של מעל ארבעה מיליארדי שקלים בשנה. המוסדות מעסיקים עשרות אלפי עובדים, משפיעים על המשק, התעשייה, הכלכלה, התרבות והחינוך בישראל. לציבור יש עניין עצום בהתנהלותם התקינה של מוסדות אלה, הממומנים מכיסו. על כן, ישנה חשיבות רבה להגברת השקיפות בפעילותם, באופן שיאפשר לפקח על פעולתם.
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה בשנת 2005 צו של שר המשפטים שהחיל את החוק על מוסדות להשכלה גבוהה "בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים". למרות הצעה מקורית שעמדה בפני הוועדה להחילו ככלל על מוסדות להשכלה גבוהה, נקטה הוועדה צמצום, בעקבות תחזיות קודרות של ראשי המוסדות האמורים בנוגע להשפעת החוק על פעילותם ופגיעה בחופש האקדמי.
בפועל, המוסדות האקדמיים ניצלו הגדרה צרה זו לחסום בקשות מידע רבות. כך למשל, סורבו בקשות לקבלת חוזים עם ספקים, למידע הנוגע לפרוטוקולים של גופים ניהוליים שעסקו בנושאים כספיים לצד נושאים אחרים וכדומה. נדמה כי כוונת הוועדה לא הייתה לצמצם עד כדי כך את אפשרות הציבור לפקח על פעולת המוסדות להשכלה גבוהה, ובכל מקרה אין הצדקה לכך.
על כן, מוצע להחיל את הוראות חוק חופש המידע על מוסדות להשכלה גבוהה אשר המדינה משתתפת בתקציבם. בחוק ישנם כלים ענפים להגן על אינטרסים לגיטימיים של האוניברסיטאות, לרבות ההגנה על "מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי" שתמנע פרסום מידע על מחקרים בעלי ערך כלכלי.
הצעת החוק

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים: חברי הכנסת מיקי רוזנטל
עפר שלח
עמרם מצנע
מיכל רוזין

פ/1465/19

הצעת חוק חופש המידע (תיקון – תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 2 1. בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –
(1) אחרי ההגדרה "חברה עירונית" יבוא:
""מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:
(1) מוסד שהכירה המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1998 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
(2) מוסד שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;";
(2) בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי פסקה (8) יבוא:
"(8א) מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציביהם בהתאם לסעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.";
תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (10) יבוא:
"(11) מידע שיש בגילויו פגיעה חמורה בחופש הפעולה בענינים האקדמיים והמינהליים של מוסד מוכר להשכלה גבוהה, הכל כפי שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר החינוך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; בפסקה זו, "חופש פעולה בענינים אקדמיים ומינהליים" – כמשמעותו בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה.";
תחילה 3. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בתמוז התשע"ג – 1.7.13

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️