דילוג לתוכן העמוד

רגע היסטורי ומרגש: הגשנו בקשת מידע ראשונה לחטיבה להתיישבות

גוף שמנהל כספי ציבור חייב למסור לציבור דין וחשבון – במשך שנים אנחנו נלחמים על הנורמה הזאת. זה נכון לגבי האוניברסיטאות, מפעל הפיס ועכשיו גם בחטיבה להתיישבות. המאבק הארוך של התנועה להכפפת החטיבה להתיישבות לחוק חופש המידע ולעקרונות מינהל תקין הושלם בהצלחה כשהכנסת אישרה בדצמבר 2015 את הצעת החוק להסדרת החטיבה להתיישבות. מעכשיו חוק חופש המידע יחול על הגוף הזה שמנהל השנה כ-500 מיליון שקל, ועד כה סירב בתוקף לאפשר לציבור לראות איך הוא עושה את זה. החוק החדש קובע כי חובת השקיפות תחול בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של החטיבה להתיישבות, הוצאות, הכנסות, דו"חות כספיים, קביעת התקציב וביצועו, וכן מידע לעניין מכרזים והתקשרויות לביצוע עסקאות בטובין, לביצוע עבודות או לרכישת שירותים. בנוסף, הוראות חוק חובת המכרזים יחולו על החטיבה.

המשמעות היה שמעכשיו החטיבה להתיישבות תהיה חייבת לענות כמעט על כל שאלה שתשאלו, ולספק כל מסמך שתבקשו שנוגע להתנהלות הכספית. עכשיו זה בידיים שלנו – לדרוש את המידע ולאלץ את אנשי החטיבה למסור לנו אותו. ואם הם ייסרבו – נלך לבית המשפט.

הנה בקשת חופש המידע הראשונה שהגשנו לממונה על חופש המידע בחטיבה להתיישבות. נסו גם אתם!

 

לכבוד

עו"ד ירון שיינין

ממונה על חופש המידע

החטיבה להתיישבות                                                  באמצעות דוא"ל:  yarons@wzo.org.il

 

שלום רב,

הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

בקשה זו עוסקת במידע אודות תמיכות והתקשרויות של החטיבה להתיישבות.
בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") אבקש לקבל לידי את הנתונים הבאים לשנים 2014-2015:

 • א. תמיכות שניתנו על ידי החטיבה להתיישבות

אבקש לקבל את המידע בפירוט לפי:

 1. שם הגוף מקבל התמיכה
 2. מעמד (ישוב, עמותה, בית כנסת וכיוב')
 3. התמיכה שניתנה
 4. מטרת התמיכה
 • ב. התקשרויות החטיבה להתיישבות עם גורמים חיצוניים (שאינם משרדי ממשלה).

אבקש לקבל את המידע בפירוט לפי:

 1. שם הגורם
 2. מהות ההתקשרות
 3. סכום ההתקשרות
 4. אופן ביצוע ההתקשרות (חוזה, קול קורא, מכרז וכיוב')
 5. מועדי ההתקשרות – תחילה וסיום.
 6. סכומי הכסף אשר הועברו על ידי החטיבה להתיישבות במסגרת ההתקשרות עד יום הגשת בקשה זו, כולל.
 7. השירות אשר ניתן על ידי הגורם החיצוני עד יום הגשת בקשה זו, כולל.

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 150 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

 להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

בברכה,

אלה שחם

רכזת ארגונית

התנועה לחופש המידע

 

 

 

 

 

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️