דילוג לתוכן העמוד

בזכות התנועה: החלטות הוועדה למתן היתרים – נחשפות לציבור

בשנת 1977 קבעה הממשלה את הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, המבוססים על דוח הוועדה בראשות השופט אשר. ועדת ההיתרים, הפועלת במשרד מבקר המדינה, מוסמכת להעניק היתרים מיוחדים לראש הממשלה, לשרים ולסגניהם בנוגע לאי קיום הכללים למניעת ניגוד עניינים. בעקבות עתירת התנועה ההחלטות האלה החלו להיחשף לציבור.

החלטות ועדת ההיתרים באתר מבקר המדינה

החלטות הוועדה למתן היתרים משנת 2006 ועד 2010

המאבק שניהלה התנועה לפרסום ההחלטות

הכללים למניעת ניגודי עניינים קובעים בין היתר ש"בכל מקרה בו יש לשר עניין אישי בפעולה או בהחלטה שיש בה כדי להשפיע על הענקת טובת הנאה או זכות, אסור לו להשתתף בכל דרך שהיא בפעולה או בקבלת ההחלטה. הובא הדבר לפני השכר כחבר ממשלה, חבר בוועדת שרים, או בכל דרך אחרת, חייב השר להצהיר מיד על העניין האישי שיש לו. הודעה על הצהרת השר בדבר עניין אישי תישלח למבקר המדינה". בעניין זה, קובעים הכללים כי במקרה של הימצאות השר בניגוד עניינים, יועברו סמכויותיו לשר אחר משרי הממשלה.

הכללים גם מחייבים את ראש הממשלה, השרים וסגניהם, להגיש בתוך 60 יום מיום כינון הממשלה, ובתום 60 יום מתום כל שנה לכהונת שר, וכן בתוך 60 יום לאחר סיום כהונת שר- הצהרה למבקר המדינה ובה פירוט: ההון, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות שיש לשר ולבני משפחתו באותה שנה או בתום תקופת הכהונה.

הצהרה זו צריכה לכלול גם את מקורות ההכנסה של השר ובני משפחתו באותה שנה, או באותה תקופה וסכומי ההכנסה מכל מקור. המבקר ישמור על סודיות הצהרות השרים ולא יגלה כל פרט בלי לקבל את הסכמתו של השר לעניין. כמו כן, המבקר רשאי להביא לידיעת רה"מ כי הוא בודק אם שר נהג בהתאם לכללים אלה, ולהמציא לו מידע בנדון.

במידה שהמבקר מצא חשש לעבירה פלילית, הוא נדרש להעביר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה. השרים וסגניהם חייבים להעביר לחברת נאמנות ציבורית עיוורת ובלתי תלויה כל סכום מעל 200 אלף שקל.

סעיף 16 להחלטה למניעת ניגודי עניינים, שבעניינו פנה נתניהו אל "ועדת ההיתרים", קובע כי תוך 60 יום מתחילת כהונתו יצהיר השר למבקר המדינה בדו"ח מפורט על: ההון, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות שיש לשר ולבני משפחתו ביום כניסתו לתפקיד, המקורות והסכומים של הכנסתו והכנסת בני משפחתו בשנה שקדמה למינויו כשר, פרטים מלאים על נכסים שהעביר השר עם כניסתו לתפקיד, בצירוף הסכם המאפשר לשר את הזכות לרכישה חוזרת, הזכויות והמניות שנארה לגביהן זכות לרכישה חוזרת, רשימת ני"ע שהועברה לחברת הנאמנות והעתק משטר הנאמנות. כמו כן, נדרש השר להעביר רשימה מפורטת של כל בעלי התפקידים, המשרות וכהונויותיו שבהן החזיק לפני מינויו ומהם התפטר.

הכללים גם קובעים הקמת "ועדת היתרים" המוסמכת לדון בבקשת רה"מ, שר או סגן שר לאי קיום הכללים למניעת ניגוד עניינים. הוועדה בה מכהנים כיום השופט בדימוס עזרא קמא, עו"ד ראנטו יארק- לשעבר מנהל מחלקת הבג"צים במשרד המשפטים ועו"ד אביגדור רביד מתמנה לשנתיים.

הוועדה רשאית לסרב למתן היתר, או להתנות אותו, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית. תוקף היתר הוועדה לא יעלה על משך תקופת הממשלה. כל החלטה של הוועדה, בפנייה של רה"מ ושר ואחרי שתשמע את חוות דעתו של מבקר המדינה, תהיה סופית. אם המבקר יגלה שהנסיבות בהן ניתן ההיתר השתנו באופן בולט, יביא הדבר לידיעת הוועדה.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️