fbpx

מנהלת ההגירה נדרשת לספק מידע על השימוש שהיא עושה במשתפי פעולה

התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט במטרה לחשוף פרטים לגבי הנוהל של תשלום למהגרי עבודה בכדי שילשינו על חבריהם

2 באוגוסט 2007

התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט המנהלי בירושלים בבקשה שיורה למנהלת ההגירה למסור מידע הנוגע לתשלומים או טובות הנאה שניתנו למשתפי פעולה בתמורה למידע שיוביל ללכידתם של מהגרי עבודה בישראל.

מנהלת ההגירה סירבה לספק את המידע המבוקש בנימוק שגילויו "עלול לשבש את תפקודה התקין של הרשות ויכולתה לבצע את תפקידה".

עורכי הדין אילן יונש, ד"ר יובל קרניאל וד"ר וירם רבין הגישו א העתירה בשם התנועה לחופש המידע.

נוהל מפוקפק

העתירה התייחסה למסמך העוסק בנוהל הזה שהוגש לכנסת, ומתוכו עולה כי במקרים רבים הופעל על מהגרי עבודה לחץ על ידי שוטרי מנהלת ההגירה למסור מידע על מהגרים אחרים בתמורה ל"חסינות" מפני גירוש מהארץ, הענקת מעמד חוקי בישראל, או פיצוי כספי.

לטענת העותרים, המידע המבוקש הינו מידע מהותי, בעל עניין ציבורי רב העוסק בסוגיה רגישה של זכויות אדם. פרסום המידע יסייע בהידוק הפיקוח הציבורי על השימוש בנוהל בעייתי ומפוקפק שכזה, הוסיפו.

"דומה כי במקרה דנן עצם סירובה התמוה של המשיבה למסור את המידע מחזק עשרות מונים את הצורך הציבורי בפיקוח על פעולתה בהקשר דנן", סיכמו העותרים.

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il