fbpx

העליון: חוק חופש המידע אינו חל על דיוני הוועדה לבחירת שופטים

בג"ץ דחה עתירה שדרשה לפרסם את הפרוטוקולים של הוועדה לבחירת שופטים וקבע כי חוק חופש המידע אינו חל על הוועדה, משום שאינה עונה להגדרת "רשות ציבורית"

13 במאי 2008

דיוני הוועדה למינוי שופטים יישארו חסויים. בית המשפט העליון דחה עתירה שהגיש הפורום המשפטי לארץ ישראל שדרש לחשוף את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה. בג"ץ קבע כי חוק חופש המידע אינו חל על הוועדה לבחירת שופטים מאחר שהיא אינה כלולה ברשימת הגופים והרשויות עליהן חל החוק משום שאינה עונה להגדרת "רשות ציבורית".

בא-כוחו של הפורום המשפטי, עו"ד יצחק בם, טען בעתירה כי "השקיפות הציבורית חשובה במיוחד ככל שהדבר נוגע לוועדה לבחירת שופטים. זאת בשל התפקיד המיוחד שממלאת הרשות השופטת בדמוקרטיה הישראלית ובשל חשיבותה של השקיפות במינויים של שופטים לחיזוק אמון הציבור בה".

עוד נטען כי כלל 15 לכללי השפיטה, הקובע את סודיות דיוני הוועדה, בטל משום שהוועדה אינה מוסמכת לקבוע כלל מהותי של סודיות, אלא רק כללים פרוצדורליים. לחלופין נטען שהכלל אינו סביר.

שופטי ההרכב, אליקים רובינשטיין, אשר גרוניס ואסתר חיות, דחו כאמור את העתירה. בהחלטה כתבה השופטת חיות כי הטלת סודיות על דיוני הוועדה תואמת את הסייג שנקבע בחוק חופש המידע המגביל פגיעה בפרטיות. "דיוניה של הוועדה לבחירת שופטים נוגעים מטבע הדברים בעניינים שחשיפתם עלולה לפגוע בפרטיותם של המועמדים. זאת מן הטעם הפשוט שעל-מנת לבדוק וללבן את שאלת התאמתו של מועמד פלוני לשפיטה נדרשת הוועדה לבחון אינפורמציה רבה ומגוונת וכן הערכות והמלצות הנוגעות לאותו מועמד בהיבטים מקצועיים ואף בהיבטים אישיים…כולל פרטים אישיים הנוגעים לצנעת חייו".

חיות הוסיפה, עם זאת, כי גם אם החוק אינו חל על הוועדה, הרי ש"מעמדה הרם והתפקיד הציבורי החשוב אותו היא ממלאת בהיותה מופקדת כנאמן הציבור על בחירתם של השופטים", מחייב אותה לפעול "ברוח העקרונות שהותוו בפסיקה ובחוק חופש המידע בכל הנוגע לזכותו של הציבור לקבל מידע".

בג"ץ 2283/07

פורסם תחת:

פסיקה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il