fbpx

ועדת השרים לחקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק לפרסם בציבור את החלטות מינהל מקרקעי ישראל

ח"כ דב חנין, שיזם את ההצעה יחד עם ח"כ משה כחלון: ההצעה תובא להצבעה למרות התנגדות הממשלה. "היעדר פרסומן של מרבית החלטות הנהלת המינהל, מעורר חשש כי אותן החלטות שאינן זוכות לפרסום עלולות להוות אכסניה למחטפים", נכתב בהסבר להצעת החוק

12 ביוני 2008

כל החלטה של מועצת מינהל מקרקעי ישראל, ועדות המשנה שלה, והחלטות הנהלת המינהל יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של המינהל כך קובעת הצעת חוק חדשה של חברי הכנסת דב חנין ומשה כחלון. על אף התנגדותה של ועדת השרים לענייני חקיקה, תובא ההצעה להצבעה בכנסת ביום ד’ ה-25 בחודש. בין התומכים בהצעה גם התנועה לחופש המידע והאגודה לצדק חלוקתי.

"היעדר פרסומן של מרבית החלטות הנהלת המינהל, מעורר חשש כי אותן החלטות שאינן זוכות לפרסום עלולות להוות אכסניה למחטפים ולהחלטות פגומות מתוך הנחה שאי פרסומן ימנע בדיקה או ביקורת ביחס אליהן", נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק.

על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל (סעיף 4יג), חלה חובת פרסום על החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל שיש בהן עניין לציבור. אבל מי שרוצה לעקב אחר תהליך קבלת ההחלטות יתקשה. המינהל לא מזדרז להיענות לבקשת התנועה לחופש המידע לפרסם את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה.

הצעת החוק נועדה גם להביא לפרסומם של החלטות הנהלת המינהל שלא מפורסמות כלל. מתוך למעלה מ-1,800 החלטות הנהלה רק כ-51 החלטות נמצאות באתר המינהל. החלטות אלה עוברות בדרך שאינה מאפשרת ביקורת ציבורית עליהן, זאת למרות שמדובר בהקצאת המשאבים הציבוריים.

לפי האמור באתר המינהל, רק החלטות ההנהלה "אשר הינן כלליות ובעלות השלכות על ציבור רחב של חוכרים" זוכות לפרסום. עולה החשש כי אין כ

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il