fbpx

ההגנות על צדדים שלישיים בחוק חופש המידע

"נקודת המוצא היא כי הרשות, שעה שהיא כורתת חוזים עם גופים פרטיים, עושה כן כשלוחת הציבור, ומשכך זכאי כל אחד לעיין במידע הנוגע להתקשרות". סקירה מאת עו"ד אבנר פינצ’וק על העקרונות לפיהם צריכות הרשויות למסור מידע המצוי בידיהן על צדדים שלישיים

22 בנובמבר 2008

פורסם תחת:

בהרחבה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il