fbpx

קנביס סודי – משרד הבריאות מסרב לפרסם את רשימת הרופאים שנותנים מרשמים לקנביס

לפעמים גם סירוב למסור מידע מעלה שאלות מורכבות. וזה בהחלט המקרה. כשמשרד הבריאות טוען שפרסום רשימת הרופאים תסכן אותם.

20 ביוני 2016

ביקשנו ממשרד הבריאות לפרסם את רשימת הרופאים שלהם מותר לתת מרשמים לשימוש בקנביס. התשובה של המשרד הפתיעה גם אותנו.

זו התשובה שקיבלנו:

לצערנו, כמפורט להלן, קיים קושי של ממש במסירת המידע המבוקש ובחשיפת השמות של כל הרופאים שקיבלו הסמכת מנהל לפי פקודת הסמים המסוכנים למתן רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות ועל כן אין לנו ברירה אלא לדחות הבקשה.

מברור שנערך מול רופאים אלה רובם המוחלט הביע התנגדות לחשיפת שמם וזאת בשל החשש להתנכלויות ואיומים כלפיהם ואולי אף פגיעה בהם (חשש שאינו בעלמא – נציין כי עד היום מספר בעלי תפקיד העוסקים בתחום הקנביס אוימו קשות, הם ומשפחותיהם ובעקבות כך סווגו כעובדי ציבור מאוימים וקיבלו הגנה משטרתית. יודגש כי האיומים היו אך ורק על רקע עבודתם זו בתחום הקנביס והדברים מדברים בעד עצמם).

רוב הרופאים ברשימה הבהירו שאם תנאי להמשך עיסוקם בתחום היא חשיפת שמם הם יוותרו על עיסוק זה ובכך תיווצר פגיעה חמורה לציבור המטופלים באשר הקטנת מספר הרופאים המוסמכים יביא להארכה של זמני הטיפול בבקשות כפי שהיה בעבר.
אם זאת נבקש להציע אפשרויות חלופיות למסירת המידע המלא כמו רשימה שאינה כוללת פרטי זיהוי, אבל תכלול פרטים אחרים שתבקשו כגון תחומי מומחיות ועוד.

נציין, כי דחית הבקשה לקבלת מלוא המידע (שמות הרופאים) מבוסס על הוראת סעיף 9(א)(1) לחוק חופש המידע, התשנ"ח, 1998 לפיו:

"9(א) רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:

  • מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם.

כאמור אנו סבורים שבגילויי המידע המבוקש יש חשש לפגיעה בשלומו של אדם – הרופאים עצמם. קיים חשש חמור שבגילויי הרשימה, הרופאים הנכללים בה יאויימו או אף יפגעו (כפי שצויין בעבר וגם עכשיו ישנם עובדי ציבור אשר מסווגים כעובדי ציבור מאויימים אך ורק בשל תפקידם בתחום הקנביס).

 

התשובה שקיבלנו ממשרד הבריאות

את בקשת המידע הגיש נדב קוטאי, סטודנט בקליניקה של התנועה במכללה למינהל

פורסם תחת:

חדשות, כללי

תגובה אחת בנוגע ל“קנביס סודי – משרד הבריאות מסרב לפרסם את רשימת הרופאים שנותנים מרשמים לקנביס”

  • squaredevil בתאריך 7 ביולי, 2016 בשעה 10:30

    #יישרכוח #מקצועי

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il