fbpx

מאבק חדש יוצא לדרך: איך מתקצב משרד החינוך את מוסדות החינוך בישראל

אנחנו רוצים לדעת כמה מקבל כל תלמיד במערכת החינוך, האם התקצוב דפרנציאלי, ואך הוא מנוצל. כתבנו בקשת מידע בעניין למשרד החינוך, ביחד עם חינוך ישראלי והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך

22 במרץ 2017

בכמה כסף מתוקצב כל תלמיד במערכת החינוך, האם יש הבדלים בין תלמיד מצפון תל אביב לתלמיד מדרום העיר? ובשוואה לתלמידים ברהט, באר שבע ועומר. לדוגמה. מהנתונים שמתפרסמים כיום, קשה לדעת בדיוק לאן הלך הכסף. לכן פנינו ביחד עם תנועת חינוך ישראלי והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה למשרד החינוך כדי שימסור לנו נתונים על אופן תקצוב מוסדות החינוך ופירוט כלל מקורות ההכנסה שלהם.

בפניה כתבנו שעד היום לא נקטה המדינה בצעדים הנדרשים כדי לאסוף ולפרסם את הנתונים על תקצוב מוסדות החינוך השונים. זאת למרות שבהחלטת הממשלה (מס' 167) שהתקבלה ב-2013 קבעה הממשלה כי "משרד החינוך יפרסם אחת לשנה לציבור דו"ח הסוקר את כלל המשאבים שהועברו בשנת לימודים למוסדות חינוך ברמת מוסד חינוך וברמת תלמיד, כפי שמופיעים בנתוני משרד החינוך וכפי שיתקבלו מהרשויות המקומיות ובעלויות החינוך. הדו"ח יכלול בין היתר … ניתוחים ברמה כוללת כגון: סך המשאבים שהועברו למערכת החינוך לפי סוגי פיקוח, מגזרי אוכלוסייה, שכבות גיל, רשויות מקומיות לפי אשכול חברתי-כלכלי, תלמידים לפי עשירוני טיפוח, מדדי תוצאה שייקבעו".  

חלפו כארבע שנים מאז התקבלה החלטת הממשלה, והיישום שלה חלקי מדי והמידע במלואו אינו חשוף לציבור.  הייתה צריכה להיות ממומשת במלואה לפני זמן רב, אבל ארבע שנים ועדיין היישום שלה חלקי. אנחנו סבורים כי חלק מהותי מעבודת משרד החינוך היא לפקח ולאסוף את המידע שנוצר בפעילותו. אנחנו מאמינים כי חשיפת כל מקורות המימון של מוסדות החינוך הכרחית לקידום מדיניות המשרד התומכת בשוויוניות, ולגיבוש רגולציה על תשלומי הורים ותקצוב דיפרנציאלי בין רשויות.

אתר השקיפות בחינוך של משרד החינוך

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il