fbpx

התנועה לתאגיד: פרסמו את חוזה ההתקשרות עם עו"ד דורי קלגסבלד

בימים האחרונים פורסם כי עו"ד דורי קלגסבלד ייצג את תאגיד השידור הציבורי בעתירת שהגיש לבג"ץ. מאחר ששכר הטרחה משולם מקופת המדינה ביקשנו לדעת כמה הוא ואיך הוחלט להתקשר עמו

10 במאי 2017

בקשת המידע שהגשנו לתאגיד השידור הציבורי כאן, בעניין ההתקשרות עם עו"ד קלגסבלד

 

לכבוד

עו"ד אילה מזרחי

הממונה על חופש המידע

תאגיד השידור הציבורי                                                                     בדוא"ל: ayalam@ipbc.org.il

עו"ד מזרחי שלום רב,

הנדון: בקשת מידע  לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

בימים האחרונים פורסם כי עו"ד אביגדור (דורי) קלגסבלד עתיד לייצג את תאגיד השידור הציבורי בעתירת התאגיד לבג"ץ.

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח­-1998 (להלן: החוק) אבקש לקבל את המידע הבא הנוגע להתקשרות האמורה:

  1. אופן ההחלטה על ההתקשרות. אם לא דובר במכרז, נבקש לקבל את עילת הפטור ממכרז;
  2. החוזה שנחתם בין הצדדים, לרבות נספחיו.

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח­-1998, נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים ובפרט קבצי CSV ( לדוגמא Excel) או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים.

נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 148 ₪. במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין כי אי-עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

 

בתודה ובברכה,

תמר גאנוניאן-פרקל

רכזת ארגונית,

התנועה לחופש המידע

 

 

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il