fbpx

העליון: לא ניתן לדחות בקשות לקבלת מידע על מכרזים מטעמי סודיות

תושבת ירוחם ביקשה לקבל פרוטוקולים שעסקו במכרזים ■ שופטי העליון קבעו כי על הרשות לפרסם אותם.: "בקרה על רשויות השלטון לשם מניעת מעשי שחיתות היא אחת התכליות העיקריות של החוק"

13 בפברואר 2019

קבצים מצורפים

בית המשפט העליון קיבל את הערעור של תושבת ירוחם, חני בריגע, שביקשה מהמועצה המקומית לקבל את הפרוטוקולים של ישיבות ועדת המכרזים, שעסקו במכרזים שניהלה המועצה. זאת לאחר שהמועצה סירבה לבקשתה.

לידיעה של אפרת נוימן בדה מרקר

לפסק הדין של העליון

הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית ירוחם דחה את הבקשה של בריגע בנימוק שההצעות שמוגשות לוועדה במסגרת הליך תחרותי הן חסויות, ולכן יש חובת סודיות על עבודת ועדת המכרזים. גם בית המשפט המחוזי בבאר שבע שדן בערעורה, דחה את הבקשה בנימוק שלפי סעיף 6 לתוספת לצו המועצות – נאסר מטעמי סודיות לפרסם פרוטוקולים של ישיבות ועדת המכרזים. בית המשפט קבע כי המידע שהתבקש הוא בגדר "מידע שאין לגלותו על פי כל דין", ושלפי הוראת חוק חופש המידע הממונה לא רשאי למוסרו. בנוסף, נקבע כי מדובר בבקשה שמצריכה הקצאת משאבים בלתי סבירה. עוד נטען כי מסירת פרוטוקולים יכולה לחשוף מידע שיפגע בפרטיות של המשתתפים במכרזים. 

הבקשה המקורית התייחסה לכל הפרוטוקולים שעסקו בכ-70 מכרזים בין השנים 2017-2012. לאחר דיון שהיה בערעור בעליון, הסכימה המבקשת לצמצם את הבקשה לחמישה-שישה מכרזים בלבד.

שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, קבע – בהסכמת השופטים עופר גרוסקופף ואלכס שטיין – כי סעיף 6 שעליו התבסס הממונה לא נועד להסדיר מסירת מידע או איסור על מסירתו לפונה מקרב הציבור במסגרת בקשה לחופש מידע. "הוראות אלה – כמו הוראות דומות רבות אחרות בחקיקה – עניינן ותכליתן באיסור על עובד ציבור למסור מידע שמגיע אליו בתוקף תפקידו למי שאינו מוסמך לקבלו". כך גם לעניין מכרזים. למרות אותו סעיף 6, מותר לכל משתתף במכרז לעיין בהחלטתה הסופית של הוועדה ובהצעת הזוכה, ולעיין בפרוטוקולים של הוועדה, בהתכתבויות עם המציעים ובחוות דעת מקצועיות.

מזוז הוסיף כי בתקנות חובת המכרזים יש הוראה מפורשת (מאז 2009) שקובעת כי ההסדרים שנקבעו בתקנות חובת המכרזים לגבי סודיות המידע ומסירת מידע למשתתפי המכרז – אין בהן כדי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע.

עוד נכתב בפסק הדין כי "השיקול שהועלה בענייננו, של בקרה על רשויות השלטון לשם מניעת מעשי שחיתות, לא רק שאינו בגדר שיקול זר אלא הוא אחת התכליות העיקריות של חוק חופש המידע", לכן הערעור התקבל והמערערת תגיש בקשה חדשה ומצומצמת יותר לממונה.

פורסם תחת:

פסיקה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il