fbpx

הצהרות הון הן תרופה מצוינת נגד שחיתות – אז למה הן מוסתרות מהציבור?

צריך לחשוף את הצהרות ההון של נבחרי ציבור כדי שנדע שהם לא מקדמים אינטרסים סמויים; כי למרות הפגיעה בפרטיות - זכות הציבור לדעת גוברת; ובכלל, למה לא להיות בחברה טובה עם מדינות כמו צרפת, גרמניה, בריטניה, שוודיה ואוסטרליה

1 במאי 2019

הגיע הזמן שנבחרי ציבור יפרסמו הצהרות הון.

המצב החוקי בישראל כיום הוא שלא כל נבחרי הציבור מחוייבים לפרסם הצהרות הון, ובכל מקרה, הצהרות ההון הן חסויות, והפרט היחיד שניתן לחשוף באופן פומבי הוא מועד הגשתן.

שרים וסגני השרים מחויבים בתחילת כהונתם, לאחר כל שנה בתפקיד או כשחל שינוי מהותי, למסור הצהרת הון למבקר המדינה. ההצהרות האלה סודיות והמידע היחיד שנמסר בעניינים הוא מועד מסירת הצהרות ההון, וזאת במסגרת בקשת מידע בלבד.

לגבי חברי כנסת, קובע תקנון האתיקה של הכנסת כי מוטלת עליהם חובת ידוע לכנסת או לוועדה כתנאי מקדים לפני פעילות בנושא שיש לחבר הכנסת עניין אישי בו. במסגרת דיון בוועדה, חל איסור על חבר הכנסת להשתתף בהצבעה בעניין זה. משכך, למעשה לא קיימים הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי כנסת, ולכל היותר אם יש, הרי שהן התייעצויות משפטיות של חברי הכנסת, ומשכך לא חלה עליהם חובת פרסום.    

מסמך על פרסום הצהרות הון בעולם

מחקר של האו"ם והבנק העולמי

צוחקים על חשבון הציבור/ מאמר מאת אלונה וינוגרד

מאמר: הסדרים משפטיים למניעת ניגוד עניינים

סקירה של היחידה הממשלתית לחופש המידע

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il