fbpx

מידע שהושג בנושא ‘אי מתן מענה’

התנועה עתרה נגד משרד העבודה: מתעלם מבקשות מידע הנוגעות לתאונות באתרי בנייה

עתרנו לבית המשפט לאחר שמשרד העבודה והרווחה לא השיב במשך חמישה חודשים לשלוש בקשות מידע בנוגע לתאונות עבודה ופעולות הפיקוח והאכיפה. הבקשות הוגשו ביחד עם "הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה" למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. את העתירה הגישה עו"ד איה מרקביץ', היועצת המשפטית של התנועה לחופש המידע.

בנובמבר 2019 הפסיק מנהל הבטיחות התעסוקתית להשיב לפניות הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, והודיעה לה כי לקבל מידע עליה לפנות על פי חוק חופש המידע. אולם, כאמור, בקשות המידע שהוגשו – לא נענו.

"פרסום מידע בדבר תאונות עבודה בסמוך ככל הניתן לאחר התרחשותן, חיוני כדי לאפשר את הפצתו האפקטיביות לציבור באמצעות כלי התקשורת, ובדרך זו לעורר מודעות לסכנות הנשקפות לעובדים, וליצור הרתעה כלפי גורמים שבאחריותם למנוע תאונות", נכתב בעתירה. "המידע המבוקש בבקשות חיוני על מנת לאפשר לציבור להשפיע על התנהלות הרשויות בנושא ועל גיבוש מדיניותן במהירות רבה ככל האפשר, לטובת הטבת מצב בטיחות העובדים במהירות המירבית. המידע המבוקש מתיישן במהירות, והופך לבלתי רלוונטי. שהרי, מה הטעם לעמוד על מחדלים בהתנהלות האכיפתית באיחור של חודשים רבים, כבמצב הדברים שכבר מתקיים במקרה הנוכחי? למרבה הצער, ובזהירות המתבקשת מחזקת תקינות המינהל, יוער שנראה כי במידה רבה, זוהי תכלית התנהלות המשיב – למנוע את המידע מהעותרות בעת שהוא רלוונטי, ובד בבד להקשות ולהכביד עליהן עד שיוואשו ויחדלו ממאמציהן לקבלו".

בלית ברירה, עתה מוטלת על בית המשפט המשימה להבהיר למשרד העבודה והרווחה את חובתו על פי חוק ולחייבו לקיימה.

העתירה שהגשנו

העתירה נגד משרד העבודה

התנועה לביהמ"ש: לאלץ את משרד ראש הממשלה להשיב לבקשת מידע

התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד משרד ראש הממשלה. בתנועה דורשים לקבל מהמשרד מידע על מספר העובדים שאיישו תפקידים שונים במעון ראש הממשלה, וכן את שמות התפקידים, ללא ציון שמות העובדים, במעון ראש הממשלה החל בינואר 2019.

העתירה הוגשהלאחר שבקשת חופש מידע שנשלחה בסוף אוקטובר 2019 לא זכתה למענה לגופה, למרות שש תזכורות שנשלחו בעניין.

חוק חופש המידע קובע כי על משרד ממשלתי להשיב לבקשות בתוך 30 יום. במקרים מסוימים ניתן להאריך את מועד מתן המענה ל-120 יום. בעתירה, שכתבה עו"ד איה מרקביץ', היועצת המשפטית של התנועה, נכתב: "בתי המשפט הבהירו לא אחת את חשיבותה של מסגרת הזמנים שקבועה בחוק. כפי שהודגש בעבר: יש חשיבות שהרשויות יקפידו על המועדים המצוינים בחוק חופש המידע – ולא יתישו את המבקשים באמצעות 'סחבת' במתן תשובות. את הזמנים שקוצב החוק אין לראות כעניין טכני, שכן אלה שלובים בזכותו של הציבור במידע, במובן שאי-עמידה בזמנים פוגעת בזכות זו פגיעה מהותית".

בעקבות אי מתן מענה, פנינו גם ליחידה הממשלתית לחופש המידע שמוסמכת לברר תלונות נגד משרדי הממשלה. היחידה הורתה למשרד ראש הממשלה להשיב לתנועה, אך במשרד עדיין לא השיבו לבקשה.

לידיעה של ביני אשכנזי בדה מרקר

העתירה של התנועה

התנועה נגד משרד ראש הממשלה

 

נספחים לעתירה

נספחים לעתירה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il