fbpx

מידע שהושג בנושא ‘הצהרות הון’

הצהרות ההון של השרים וסגניהם – תמונת מצב

השרים וסגניהם חייבים להגיש את הצהרות ההון שלהם למבקר המדינה מדי שנה. ההצהרות האלה מפרטות את היקף הרכוש שלהם – נדל"ן, מניות, חשבונות בנק ונכסים אחרים. ברור למה למידע הזה יש ערך ציבורי. בהרבה מדינות הצהרות ההון עצמן גלויות לציבור. בישראל – הן לא, והמידע היחיד שחשוף לנו הוא האם השרים הגישו אותן ומתי. אז פנינו למבקר המדינה וביקשנו שיפרסם את המידע הזה.

מתברר שלא כל השרים מגישים את הצהרת ההון השנתית שלהם במועד. לדוגמה, השר יואב גלנט לא הגיש את הצהרת ההון שלו לשנת 2017. גם סגן השר במשרד לאיכות הסביבה, ירון מזוז, לא הגיש את הצהרת ההון שלו לשנת 2016. שרת הבינוי והשיכון, יפעת שאשא-ביטון, לא הגישה הצהרת הון עם כניסתה למשרד, וכך גם שר הדתות יצחק וקנין.

למבקר המדינה אין באמת שיניים לחשוף מול שר שמאחר בדיווח. אז לפחות שהמידע הזה יהיה גלוי לציבור.

כתבה בחדשות 11

הצהרות הון הן תרופה מצוינת נגד שחיתות – אז למה הן מוסתרות מהציבור?

הגיע הזמן שנבחרי ציבור יפרסמו הצהרות הון.

המצב החוקי בישראל כיום הוא שלא כל נבחרי הציבור מחוייבים לפרסם הצהרות הון, ובכל מקרה, הצהרות ההון הן חסויות, והפרט היחיד שניתן לחשוף באופן פומבי הוא מועד הגשתן.

שרים וסגני השרים מחויבים בתחילת כהונתם, לאחר כל שנה בתפקיד או כשחל שינוי מהותי, למסור הצהרת הון למבקר המדינה. ההצהרות האלה סודיות והמידע היחיד שנמסר בעניינים הוא מועד מסירת הצהרות ההון, וזאת במסגרת בקשת מידע בלבד.

לגבי חברי כנסת, קובע תקנון האתיקה של הכנסת כי מוטלת עליהם חובת ידוע לכנסת או לוועדה כתנאי מקדים לפני פעילות בנושא שיש לחבר הכנסת עניין אישי בו. במסגרת דיון בוועדה, חל איסור על חבר הכנסת להשתתף בהצבעה בעניין זה. משכך, למעשה לא קיימים הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי כנסת, ולכל היותר אם יש, הרי שהן התייעצויות משפטיות של חברי הכנסת, ומשכך לא חלה עליהם חובת פרסום.    

מסמך על פרסום הצהרות הון בעולם

מחקר של האו"ם והבנק העולמי

צוחקים על חשבון הציבור/ מאמר מאת אלונה וינוגרד

מאמר: הסדרים משפטיים למניעת ניגוד עניינים

סקירה של היחידה הממשלתית לחופש המידע

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il