fbpx

מידע שהושג בנושא ‘חינוך’

התנועה דורשת ממשרד החינוך להמשיך ולפרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב

בעקבות זאת, עולה כי משרד החינוך בוחן את האפשרויות המשפטיות שלא למסור לעיון הציבור את ציוני מבחני המיצ"ב, וזאת על אף פסיקתו החד-משמעית של בית המשפט העליון שניתנה במסגרת עע"ם 1245/12 התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך. פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין המיצ"ב, ניתנה בהסכמה מלאה על ידי שלושה שופטי בית המשפט העליון, כאשר את פסק הדין המנומק היטב כתב המשנה לנשיאה, השופט אליעזר ריבלין ופסק לבסוף לאחר שבחן את החששות והנימוקים השונים שהעלה בפניו משרד החינוך, כי החששות השונים כולם יחד וכל אחד לחוד אינם יכולים להצדיק את מניעת הפרסום ועל כן הורה בית המשפט על העברת המידע לתנועה לחופש המידע. מאז אותו פסק דין קאנוני, פרסם משרד החינוך את הנתונים אחורה, כלומר משנת 2005 והלאה ובסיום כל שנה פרסם את תוצאות המבחנים העדכניים.

השנה, לאור חששות לרמאות שהתגלו במספר בתי ספר התעכב הפרסום על ידי משרד החינוך וכעת נשמעים קולות מצד משרד החינוך עצמו כי הוא בוחן דרכים כיצד הוא יכול להימנע מהמשך הפרסום. ויודגש, משרד החינוך עצמו עוד בהליך שהתקיים בפני בית המשפט העליון הביא את החששות שלו ביחס לכך שמדובר במבחנים 'עתירי סיכון' ופירט בהרחבה על אותן תופעות שליליות מהן הוא חשש ואף דבק בעמדה כי פרסום הנתונים יוביל לביקורת מטעם הציבור, וביקורת זו צפויה לרפות את ידי העוסקים במלאכה, על כך השיב בית המשפט (פסקה 11 לפסק דינו של א.ריבלין), כי עמדה זו מוטב היה שלא הייתה מושמעת. בנוסף לכך הציע בית המשפט למשרד החינוך לפעול ביחס לאותן תופעות שליליות כדלקמן:

"המשיב יכול להגביר את אמצעי הבקרה שלו כנגד אותן "תופעות שליליות" מהן הוא חושש. כל ארגון הירארכי מתמודד עם הסכנה שעובדים מסוימים ינסו – בדרכים כאלה או אחרות – לייפות את הישגיהם בפני הממונים עליהם. אין בעניין זה יחוד למערכת החינוך וברי כי עומדים בפני המשיב שלל כלים ניהוליים לשם התמודדות עם בעיה זו. בהתקיים דרכים אלטרנטיביות להתמודדות עם השיבוש שאותו צופה המשיב בתפקודה של מערכת החינוך, בעקבות הפיכת מבחני המיצ"ב ל"עתירי סיכון", על המשיב להעדיף אותן דרכים חלופיות על פני הפגיעה בזכות המערערים לחופש מידע".

עוד נקבע בפסק הדין:
" גם אם סבורים המשיבים כי פרסום המידע יוביל לתהליך חברתי שלילי של הגדלת פערים בחברה, כתוצאה מבחירות אוטונומיות של הורים מסוימים שיחשפו למידע, וחשש זה אין בו לדעתי ממש – הרי שאין עילה בחוק המאפשרת להם למנוע את חשיפת המידע בשל טעם זה. חשוב להדגיש כי אין בין תשע-עשרה העילות למניעת חשיפת מידע, אלה המנויות בסעיפים 9-8 לחוק חופש המידע, ולו עילה אחת המתירה לרשות לסרב לחשוף מידע הקיים ברשותה אך בשל שהיא סבורה – באופן פטרנליסטי כך יש לומר – כי מוטב לו לציבור שלא יהא חשוף למידע משיהיה חשוף לו. ולא בכדי כך הדבר. היעדר עילה שכזו בחוק משקף את קביעתו הנורמטיבית של המחוקק כי המידע הוא קניינו של הציבור וכי הרשות מחזיקה בו בנאמנות עד שאין היא רשאית להחליט עבורו אם חשיפה למידע תשרת אותו אם לאו. הרשות רשאית לשקול את שיקוליה שלה, ולהגן על עצמה מפני שיבוש בתפקודה, אך אין היא רשאית לשקול עבור הציבור את שיקוליו שלו.

מצופה שמשרד החינוך ימדוד וידע באופן מהימן מה היא רמת החינוך אותה הוא מספק לכלל אזרחי ישראל, והיום לאור אותה פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון, גם זכותו של הציבור לדעת ויותר מכך רשאי הוא להעביר ביקורת לגיטימית על ההישגים אליהם הוא נחשף באמצעות פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב, וזו אף זכותו החוקתית הנגזרת מזכותו לבחור בין כל האפשרויות החוקיות הניצבות בפניו.

כל מנהל בית ספר, מורים וכך גם משרד החינוך יודעים היטב, כי התופעות השליליות הנלוות לקיום מבחני המיצ"ב היו קיימות עובר לפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב, הניסיון הנוכחי של משרד החינוך למנוע את הפרסום מהטעמים הללו היא בריחה מאחריות המוטלת עליו כמי שאחראי גם לטוהר הבחינות, ניסיון זה סופו להיכשל ונדמה שצריך להזכיר למשרד החינוך כי אין בשקיפות ובפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב כדי לפגוע או לשבש את תפקודו, וגם אם קיים קושי כזה או אחר הרי שהוא נסוג מפני זכות הציבור לדעת, כך על פי פסק הדין של בית המשפט העליון.

משכך, אנו נמשיך לעמוד על פרסום המידע בהתאם לאותה פסיקה של בית המשפט העליון בע"ת 1245/12 התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך, כל ניסיון מצד משרד החינוך להפר את פסיקתו של בית המשפט יענה על ידי התנועה לחופש המידע, גם אם תידרש לנקוט בהליכים משפטיים נוספים.

פניה למשרד החינוך – אי פרסום תוצאות מבחני המיצב

לידיעה של ליאור דטל , דה מרקר, בעקבות פניית התנועה אל משרד החינוך

למאמר הדעה של מנכ"לית התנועה לחופש המידע

למאמר הדעה של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב

מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי, מסבירה מדוע הפרסום הוא לא הבעיה, וכי מה שלא הופנם הוא שהנתונים שמתפרסמים, אינם מעוותים את המציאות. להפך. הם שמים בפנינו מראה והמראה גם אם אינה תמיד מוצאת חן בעיננו היא המציאות כפי שזו משתקפת מתוך הנתונים.
תפקידו של משרד החינוך לשפר את איכות החינוך, לשפר את הישגי תלמדיו וגם להראות לנו על בסיס נתונים ומדידה עקבית שהוא מצליח לתקן ולהשתפר. אין חולק שזו עבודה קשה, אבל זה בדיוק תפקידו של משרד החינוך.

לטור באתר דה-מרקר (7/1/2019)

לפס"ד החלוצי של בית המשפט העליון בעקבות ערעור על עתירת התנועה לחופש המידע נגד משרד החינוך, לחצו כאן.

הרשימה המעודכנת של צה"ל נחשפת: הארגונים שמוזמנים להיפגש עם החיילים – ואלה שכבר לא

מהם הערכים שלאורם מחונכים חיילי צה"ל? מי הם המכונים שזוכים להעביר הכשרות וסדנאות לחיילים, ומי הם הארגונים שהצבא כבר אינו חפץ בתכנים שלהם? לאחרונה פורסם כי צה"ל עדכן את רשימת המכונים המורשים שמוזמנים להופיע בפני החיילים. בעקבות פניית התנועה – הרשימה נחשפה לציבור. והיא כוללת 80 ארגונים שהתכנים שלהם רצויים – ו-25 ארגונים שהוצאו מחוץ לרשימה.

"מאז שצה"ל הודיע על הסדרת נושא המכונים המורשים להעביר סדנאות לחיילים, מחובתו לעדכן את הציבור על אודות מכונים אלו. בימים שבהם מתקיים שיח ער הנוגע לתכנים שאליהם נחשפים חיילים בשירות סדיר ובקבע, לציבור יש את הזכות לדעת מי הם אלה שנפגשים עם חיילי צה"ל," אמר עו"ד אור סדן, היועץ המשפטי של התנועה.

תשלומים עבור ימי עיון חינוכיים – רשימת הספקים של צה"ל

מידע אודות מורים במערכת החינוך ללא תעודת הוראה

בעקבות בקשת מידע שהגשנו, מסר משרד החינוך מידע מפורט אודות מורים במערכת החינוך ללא תעודת הוראה לפי שם היישוב ושלב החינוך (יסודי, תיכון וכו').

אייטם בנושא התפרסם בישראל היום
http://www.israelhayom.co.il/article/504675

המידע שקיבלנו

דורון לזר

שמם של מורים שהורשעו בעבירות משמעת יהיה גלוי לציבור

נציבות שירות המדינה הודיעה כי מהיום תמלא הנציבות אחר התחייבות שניתנה לתנועה לחופש המידע, ותפרסם את החלטות בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה, כולל שמם המלא של העובדים שהועמדו לדין משמעתי. הבקשה למידע נולדה מפנייה של כתב חדשות 10, רן ליאור, לקבל מידע על מורים שהורשעו בדין משמעתי. "גילוי על ענייני משמעת הנוגעים להתנהגות בלתי הולמת של עובדי הוראה הממלאים תפקידים ציבוריים מתחייב מעקרונות דמוקרטיים, לפיהם חבים נושאי תפקידים ציבוריים בחובת נאמנות כלפי הציבור", נאמר בפניית התנועה לממונה על חופש המידע במשרד החינוך.

לפני כשנתיים הורה בית המשפט למשרד הבריאות להעביר לתנועה לחופש המידע את החלטות ועדת המשמעת בעניינם של רופאים שהועמדו לדין משמעתי. המידע נמסר במלואו כולל שמות הרופאים. בית המשפט קבע כי אין מחלוקת שדיונים בפני בית משפט או הליך מעין שיפוטי אמורים להיות פומביים, וכי הרשות הציבורית בהיותה נאמן הציבור, אמורה לפעול בשקיפות.

אנו סבורים כי גם כשמדובר בעבירות משמעת של עובדי הוראה – יש לציבור הרחב ובפרט לתלמידים ולהוריהם הזכות לדעת מי המורים שהורשעו בדין וכיצד התנהל ההליך נגדם.

לידיעה בעניין ב"חדשות 2"

למידע שהחל להתפרסם: החלטות בית הדין למשמעת של עובדי המדינה מיולי עד ספטמבר 2009

רשימת בתי הספר שמשרד החינוך פסל את חוזרי התשלומים שלהם

פנינו למשרד החינוך בבקשה לקבל מידע על תשלומי הורים לבתי הספר. רצינו לדעת אילו בתי ספר רצו לבקש מההורים תשלומים בלתי חוקיים. משרד החינוך העביר לנו רשימה של 156 מוסדות חינוך שנאסר עליהם לגבות כסף מההורים בשנת תשס"ח, מאחר שהתכוונו לגבות סכומים מופרזים. המשרד העביר לנו רשימה של בתי ספר שאושר להם לגבות מההורים את הסכומים שביקשו. ביקשנו מהמשרד לקבל גם מידע על תלונות הורים בנוגע לגבייה לא חוקית של בתי הספר אך בקשתנו לא נענתה עד כה.

ידוע לנו שיש בתי ספר שדרשו מהורים תשלומים, אף שמשרד החינוך לא התיר להם לעשות זאת. יותר מכך מתשובת משרד החינוך לבקשת המידע מתברר שהיו מקרים שבהם בתי ספר ביקשו לאשר חוזר תשלומים אחד מול משרד החינוך, אך לאחר שבקשתם נדחתה – הפיצו חוזר תשלומים אחר להורים. ביקשנו גם את שמות בתי הספר הללו אך עד כה, חצי שנה אחרי שהוגשה בקשת המידע – משרד החינוך אינו מוכן לחשוף את שמותיהם. גם אנחנו לא מתכוונים לוותר.

לידיעה בעיתון "הארץ"

לאתר אפיק, בו מתפרסמים חוזרי התשלומים לבתי הספר שמשרד החינוך אישר.

לרשימת תשלומי ההורים לשנת תש"ע שאישרה ועדת החינוך של הכנסת

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

למידע שהעביר המשרד החינוך:

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il