fbpx

ספטמבר 08: משרד הבריאות

18 בספטמבר 2008

עו"ד אבנר פינצוק, הממונה על תחום הגנת הפרטיות באגודה לזכויות האזרח, ביקש ממשרד הבריאות את ההנחיות הפנימיות של המשרד לשמירה על הפרטיות במאגרי המידע שבשליטתו. "מדובר בהנחיות פנימיות שצריכות היו להיות מפורסמות זה מכבר, ועל כן אין צורך בתשלום אגרה", אומר עו"ד פינצוק, "והנה, מקץ 3 חודשים, ואחרי תזכורת נוספת, כתבה לי הממונה על חופש המידע במשרד שהם עוד מחפשים את הנהלים, וביקשה שאשלם אגרה".

"אין זו הפעם הראשונה שהממונים על יישום חוק חופש המידע מגלים מבלי משים, כי ההוראה החביבה עליהם ביותר בחוק חופש המידע, היא זו המחייבת את הציבור בתשלום אגרה", אומר עו"ד פינצוק שלא התכוון לוותר בעניין זה וביקש מהממונה על חופש המידע במשרד הבריאות הסבר לדרישה המשונה לאגרה.

תשובת המשרד הצליחה להפתיע אותו פעם נוספת: "מעולם לא התניתי את איתור המידע והעברתו אליך ואני ממשיכה במאמצי לאתר את המידע המבוקש", ענתה לו הממונה על חופש המידע במשרד הבריאות, "אכן, ביקשנו תשלום, שכן לא מצאנו את המידע אותו אתה מבקש במאגר הנהלים שהמשרד מפרסם, וחשבתי לנכון לבקשו עקב העבודה הכרוכה באיתורו. אך אינני עומדת על כך".

"אני עדיין מנסה להבין מה קרה פה", אומר עו"ד פינצוק, "מה זה שוק? שיטת מצליח"?

אגרה אמנם הוא לא ישלם, אבל גם את המידע ספק אם יזכה לראות. חלפה כבר יותר מחצי שנה מאז הגיש את הבקשה למידע ובמשרד הבריאות עדיין "מחפשים את הנהלים".

פורסם תחת:

אות הקלון

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il