fbpx

הצעה לתיקון חוק חופש המידע הונחה על שולחן הכנסת

ההצעה, שגיבשו התנועה לחופש המידע והח"כים שלי יחימוביץ וגדעון סער, כוללת דרישה להקמת נציבות שתפקח על יישום החוק, דרישה מגופים ציבוריים לרשום פרוטוקולים, לפרסם מידע באינטרנט, וכן הטלת סנקציות על רשויות המפרות את החוק

15 בדצמבר 2007

חוק חופש המידע תיקונים מוצעים

הפיכתו של חוק חופש המידע לאות חיה בספר המתים והגשמת "מהפכת השקיפות" שהובטחה עם חקיקתו, מחייבים תיקון רחב של חוק חופש המידע, על סמך הניסיון המצטבר בשנות יישומו והמידע שנאסף בתקופה זו בעולם. מוצע לקדם תיקון חקיקה כולל, שיכלול את הרכיבים הבאים:

1. הקמת נציבות חופש מידע

הנציבות תפקח על יישום החוק ברשויות, תיזום פעולות הסברה ציבוריות, תכשיר את עובדי המינהל, תפרסם הנחיות בנוגע להפעלת החוק ברשויות ותשמש סמכות ערעור כנגד החלטות של ממונים ברשות ספציפית. רשות שכזו תחסוך התדינויות מיותרות של המדינה בבתי המשפט ותבטיח קידום משמעותי של יישום החוק. יש להבטיח תקציבים לנציבות ולתקני ממונים על חופש המידע ברשויות הציבוריות.

2. תיקון במשטר האגרות ובסדרי הגשת בקשה

יש לבטל את עקרון גביית האגרה כתנאי מקדמי להגשת הבקשה. יש להטיל אגרות בגין הפקת המידע בלבד, או לכל הפחות לגבות את אגרת הבקשה כתנאי להעברת המידע ולא כתנאי לעצם בקשתו. כמו כן יש להבהיר שבקשות שהרשות מתעלמת מהן, יש לראותן כאילו נענו בשלילה.

3. תיקון רשימת הרשויות הציבוריות

יש להחיל את החוק על חברות ותאגידים המקיימים שירות ציבורי מובהק (כדוגמת מקורות, חברת החשמל וכד). יש לאפשר גם לוועדת החוקה להוסיף רשויות חדשות לתחולת החוק.

4. תיקונים בסעיפי הפטור לחוק

יש לחדד ולצמצם הגדרות של פטורים ביורוקרטים (דוגמת "משאבים בלתי סבירים") ולחדד הגדרות של פטורים מסוג התכתבויות פנימיות, על בסיס פסיקות בית המשפט העליון בנושאים אלה.

5. הוראות בדבר איסוף, ארגון ושימור מידע

יש להטיל חובות על הרשויות בכל הנוגע לאיסוף השוטף של מידע, ארגונו ושימורו באופן שיגביר את הנגישות למידע, הן באמצעות העלאתו לאתרי האינטרנט הממשלתיים, והן כדי למנוע טענות ש"המידע אינו קיים" כאשר עקרונות מינהל תקין מחייבים שיהיה קיים.

תיקונים אלה, גם אם ייעשו בהדרגתיות, יכולים לקדם מהפכת שקיפות של ממש בחברה הישראלית.

לעיון בהצעת החוק

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il