fbpx

יותר מעליבים ממפריעים לעובדי הציבור

מנתונים שקיבלנו על עבירות הפרעה והעלבת עובד ציבור ושנותחו על ידי מתנדב התנועה ופעיל השקיפות גיא זומר, עולה כי המשטרה מבצעת יותר מעצרים בגין העלבת עובד ציבור לעומת הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו. שוב כמו בנתונים קודמים שפרסמו על מעצרים וכתבי אישום בעבירות שונות הנאכפות על ידי משטרת ישראל גם הפעם נראה בבירור פער אכיפתי בין יהודים ללא יהודים בפעולת המשטרה.

31 בינואר 2018

מנתונים שקיבלנו על עבירות הפרעה והעלבת עובד ציבור ושנותחו על ידי מתנדב התנועה ופעיל השקיפות גיא זומר, עולה כי המשטרה מבצעת יותר מעצרים בגין העלבת עובד ציבור לעומת הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו. שוב כמו בנתונים קודמים שפרסמו על מעצרים וכתבי אישום בעבירות שונות הנאכפות על ידי משטרת ישראל גם הפעם נראה בבירור פער אכיפתי בין יהודים ללא יהודים בפעולת המשטרה. במהלך השנתיים האחרונות פרסמה המשטרה מידע רב לציבור על אכיפה, מעצרים והגשת כתבי אישום. רובו ככולו של המידע פורסם במענה לבקשות חופש מידע שהוגשו על ידינו ועל ידי גורמים רבים נוספים. אין ספק כי הציבור צמא למידע אודות התנהלות המשטרה ואופן ביצועה את תפקידה ועל כן טוב תעשה אם תיפנה לערוץ של פרסום מידע יזום על התנהלותה השוטפת. נכון, כך תהיה משטרה חשופה יותר לביקורת ציבורית, גם היא שוטפת, אולם אין ספק שדו שיח שכזה עם הציבור ייטיב עם התנהלותה והשירות האמין והטוב שהיא מחוייבת לתת לציבור האזרחים.

עוד עולה מהנתונים כי: 

  • שתי העבירות מצויות בשנים האחרונות במגמת ירידה מתונה מבחינת מספר התיקים שנפתחו.
  • שכיחות העבירות ביחס לכמות תושבים במועצות אזוריות גבוה משמעותית מאשר ביתר הרשויות.
  • כ-85% מהתיקים מיוחסים לבגירים, כ-10% לקטינים והיתר לקשישים. אחוז המעצרים בתיקים מגיע עד לכ-40% בקרב בגירים, כ-30% בקרב קטינים וכ-15% בקרב קשישים, כאשר בקרב בגירים וקשישים אחוז המעצרים בעבירת העלבה גבוה מאשר בעבירת ההפרעה.
  • יחס המעצרים בעבירת העלבה כולל פער עקבי של כ-10% בין יהודים לשאינם יהודים, קרי סיכוי המעצר של מי שאינם יהודים גבוהים ב-10%.
  • יחס כתבי האישום בעבירת העלבה החל בכ-10% פער בין יהודים לשאינם יהודים בשנת 2013, ומאז הלך והצטמצם עד כי לא קיים כעת.
  • יחס המעצרים בעבירת הפרעה כולל פער כאמור שהצטמצם עד לשנת 2015 ומאז נפתח מחדש.
  • יחס כתבי האישום בעבירת הפרעה מצוי במגמת חזקה של ירידה מאז שנת 2014 בקרב יהודים. לעומתם, בקרב מי שאינם יהודים, מגמה זו מתונה יותר, ורובה רק בשנת 2017 ולכן הפער בין יחס כתבי האישום של יהודים ושל מי שאינם יהודים מצוי בגידול משמעותי.  

ונקודה אחרונה למחשבה – השוואה מתבקשת לרמת האכיפה לתיקון 10 לחוק מניעת הטרדה מינית. 

העלבת עובד ציבור והפרעה

מעצרים ללא כתב אישום

כתבה בגלובס

אכיפת תיקון הסרטונים לחוק למניעה הטרדה מינית

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il