fbpx

תמיד יש פעם ראשונה: משרד ראש הממשלה מפרסם את ההתקשרויות שלו עם ספקים ל-2015

במשך שנים נאבקנו כדי שמשרדי הממשלה יפרסמו את ההתקשרויות שלהם עם ספקים. מה שהתחיל בבקשות מידע שהוצאנו לכל המשרדים הפך לפני שנתיים לנוהל מחייב. עתה לראשונה גם משרד ראש הממשלה חושף את הדו"ח שלו. יש ב-1,500 שורות. אז קדימה – מוזמנים לעיין בו

25 באפריל 2017

ההתקשרויות משרד ראש הממשלה עם ספקים ל-2015

משרד ראש הממשלה מיישר קו עם משרדי הממשלה ומגיש באיחור משמעותי את דו"ח ההתקשרויות לשנת 2015 המסתכם בהוצאה של יותר מ 330 מיליון שקלים מתוך תקציב המשרד לאותה שנה שעלה על 2  מיליארד שקלים. ברור כי הדו"ח לא מכיל את כל התקשרויות המשרד וכי נעשה שימוש נרחב באפשרות לסנן התקשרויות רגישות אולם, הדו"ח הזה הוא אחד מפירות המאבק הארוך שמנהלת התנועה לחופש המידע לחשיפת השימוש בכספי הציבור. מאבק שהחל בבקשות חוזרות ונשנות למשרדים השונים לפרסום התקשרויותיהם, המשיך בנוהל מסודר של משרד המשפטים המחייב את כל המשרדים לפרסם את התקשרויותיהם ובפרסום דו"חות ההתקשרויות הרבעוניים של רובם המוחלט של המשרדים הממשלתיים והיום משרד ראש הממשלה מצטרף ומפרסם את הדו"ח שלו. היינו שמחים לו משרד ראש הממשלה היה המוביל בביסוס הנורמה של שקיפות ממשלתית תקציבית, אך פרסום הדו"ח היום בהחלט מקבע את נוהל פרסום הרבעוני של התקשרויות הממשלה ועתה יש רק לצפות שכל הרשויות במדינה ילמדו ויפרסמו כולן את דרך שימושן בכספי הציבור ושמשרד רה"מ יוציא בהקדם את דו"ח 2016 וידביק את הקצב גם ב 2017. 

תגים:

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il